ก.ล.ต.ไฟเขียวปรับปรุงเกณฑ์ Fractional DR หนุนการลงทุนต่างประเทศ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ก.ล.ต. เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์ Fractional DR เพื่อสนับสนุนให้ตลาดหุ้นมีสินค้าอ้างอิงหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้น ช่วยผู้ลงทุนกระจายการลงทุนต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเงินลงทุนไม่มาก

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์สำหรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx)

ซึ่งตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ (cross-border product)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการซื้อขายใหม่ เพื่อให้รองรับการซื้อขาย DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ใน time zone ทั้งในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา รวมทั้งยังรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วย DR หรือเป็นจำนวนเงินได้

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถกระจายการลงทุนในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนจำนวนไม่มากหรือเป็นหน่วยย่อยได้ ตลอดจนมีกลไกควบคุมความผันผวนของราคาซื้อขาย DRx เพื่อให้ตลาดยังคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการซื้อขาย

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business