ทีเอ็มบีธนชาตครองอันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” ต่อเนื่องปีที่ 3

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) หรือทีเอ็มบีธนชาต ครองอันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประเมินโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ปี 2564 ด้วยคะแนนรวมสูงสุดที่ 54.47 คะแนน โดยธนาคารโดดเด่นในหมวด “สิทธิมนุษยชน” พร้อมสานต่อพันธกิจสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาตให้ความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารที่ยั่งยืนมาโดยตลอด การได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand สะท้อนชัดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและความเชื่อเดียวกันของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยมีทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการร่วมกันผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้ธนาคารพัฒนาต่อไปอีก

ทั้งนี้ อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ธนาคารดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น หรือ Financial Well-being ให้คนไทยทั้งประเทศ อันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรใช้เรื่องนี้เป็นแก่นสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงโซลูชันทางการเงินต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกช่วงชีวิต

นายปิติ กล่าวสรุปว่า ทิศทางการสร้างความยั่งยืนของทีเอ็มบีธนชาตในระยะสั้น คือ การเร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่การทำให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวได้ ซึ่งเชื่อว่าหากผลักดันได้สำเร็จ ในอนาคตหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอีก คนไทยจะมีความพร้อมรับมือได้ดีขึ้น เพราะธนาคารจะแข็งแกร่งไม่ได้ หากสุขภาพทางการเงินของลูกค้าไม่เข้มแข็ง และเราเชื่อว่าต่อให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดี ฐานะการเงินที่มั่นคง แต่ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ไม่ดี สุดท้ายระยะยาวเราก็อยู่ไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน”

ด้านนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า แนวคิดการดำเนินธุรกิจของทีเอ็มบีธนชาตได้ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนอยู่แล้ว และพร้อมผลักดันอย่างเต็มกำลัง ซึ่งการที่ Fair Finance Thailand มาช่วยประเมินเป็นตัวชี้วัดได้ว่าสิ่งที่ธนาคารทำมาเพียงพอหรือยัง และสามารถเพิ่มเติมส่วนไหนได้อีกเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล ซึ่งการได้รับคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ธนาคารดำเนินการมานั้นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ทีเอ็มบีธนชาตยังให้ความสำคัญกับการขยายบริการทางการเงิน มีการออกนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่ออย่างมีมาตรฐาน และไม่ละทิ้งการออกมาตรการด้านความคุ้มครองต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัยแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันธนาคารให้ความสนใจด้านความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีการกำหนดเงินเดือนและโบนัสที่เป็นธรรม รวมถึงการเปิดเผยช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงและชาย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket